اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند :
1- اشخاص حقیقی ( طبیعی )
2- اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی معمولاَ از اجتماع و تشکل اشخاص طبیعی که برای هدف معینی همکاری می کنند، تشکیل می شود. گاهی ممکن است شخص حقوقی از تخصیص اموالی برای یک هدف معین، مثل امور خیریه، بازرگانی، صنعتی یا امور علمی و فنی و ... به وجود آید. ( مانند موقوفات، موسسات خیریه ، موسسات بازرگانی و صنعتی و ... ) در هر حال، آن چه مطرح است ، وجود یک سلسله منافع عمومی و مشترک است که قانون از آن ها حمایت می کند و برای دارندگان آن ها، شخصیت قائل می شود تا آن ها بتوانند دارای اموال و حقوق بشوند و در زندگی حقوقی وارد گردند.
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می آیند، زندگی می کنند و می میرند. به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هاست و زندگی و حیاتشان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده دار می شوند. مرگ اشخاص حقوقی هم در حقیقت انحلال آن هاست.
اعطای شخصیت حقوقی شرکت ها :
شناخت شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری امری است که در همه سیستم های حقوقی مورد تایید است و در سیستم حقوقی ایران به موجب ماده 583 قانون تجارت : " کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون ( ماده 20 قانون تجارت ) شخصیت حقوقی دارند، اما به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود. در حقوق ایران، شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار تشکیل شده باشد. و برای تشخص به شخصیت حقوقی، لازم نیست در مرجع معینی به ثبت برسند. اما این که شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود، در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع قواعد خود است. شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت، تادیه مبالغ لازم التادیه ، تصویب اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشکیل می شود. ( ماده 17 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ).
شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه و پرداخت قسمت نقدی سرمایه، انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آن ها تشکیل می شود. ( ماده 20 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).
شرکت های بامسئولیت محدود ، تضامنی، نسبی ، به محض تادیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی تشکیل می شوند.
شرکت مختلط سهامی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده باشد و دست کم یک سوم آن پرداخت شده باشد و نیز سهم الشرکه شرکا سهامی به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد. ( ماده 176 قانون تجارت ناظر به ماده 28، 39، 38 قانون تجارت ).
شرکت مختلط غیرسهامی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. ( با استفاده از وحدت ملاک مقررات شرکت مختلط سهامی ).
به موجب ماده 69 قانون بخش تعاونی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 / 6 / 1370، برای این که شرکت تعاونی از مزایای قانون برخوردار باشد، باید با رعایت آن قانون تشکیل شود، به موجب ماده 2 قانون مذکور، برای این که شرکت های تعاونی مشمول مقررات آن قانون بشوند باید با " رعایت مقررات قانون، تشکیل و به ثبت برسند ". برای این که شرکت تعاونی شخصیت حقوقی پیدا کند، باید با مطابق قانون، تشکیل و به ثبت برسد. با عنایت به موارد مندرج، در سیستم حقوقی ایران به شرکت ها شخصیت حقوقی اعطا می شود.

    پایان شخصیت حقوقی شرکت ها :

تفاوت اساسی انسان با شرکت تجاری در این است که انسان به محض فوت فاقد شخصیت ( فاقد حقوق و تکالیف ) می شود و اموال انسان به اشخاص دیگری ( وراث ) منتقل می شود. در حالی که شرکت پس از انحلال، شخصیت خود را از دست نمی دهد. چون دارایی شرکت پس از انحلال به اشخاص دیگری منتقل نمی شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد و از آن جا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند. پس از تصفیه و تقسیم دارایی شرکت میان شرکا و غرما شخصیت حقوقی شرکت پایان می یابد.